Facebook Twitter

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
i społeczeństwo
Publikacja

Możliwości publikacji

 

  •  Rozdział w monografii naukowej

monografia wydana w wydawnictwie CeDeWu, publikacja w języku polskim

Wymogi formalne i edytorskie pobierz

 

  • Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

czasopismo objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”, publikacja w języku angielskim

https://acta_oeconomia.sggw.pl

 
  •  Bezpieczny Bank

czasopismo objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”, publikacja w języku angielskim

https://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank 

 

  • Central European Economic Journal 

publikacja w języku angielskim

https://ceej.wne.uw.edu.pl

 

  • e-Finanse 

publikacja w języku angielskim

https://e-finanse.com

 

  •  Studia Humana

czasopismo objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”, publikacja w języku angielskim

https://studiahumana.com

 

  • Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

publikacja w języku polskim lub angielskim

https://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF

 

Uczestnicy konferencji mają możliwość wskazania tytułu czasopisma, w którym preferowaliby umieszczenie publikacji. Prosimy o wpisanie tytułu periodyku w formularzu rejestracyjnym w polu „Uwagi”. Ostateczną decyzję o skierowaniu danego artykułu do wybranego czasopisma podejmuje Komitet Redakcyjny, w oparciu o zgodność tematu publikacji z profilem czasopism. Każdy artykuł przechodzi proces recenzyjny zgodny ze schematem postępowania przyjętym w danym czasopiśmie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji autorzy zobowiązani są dostosować tekst do wymogów redakcyjnych danego pisma.

 

Tematy i streszczenia artykułów zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji.

 

Artykuły należy przesyłać na adres agemzik@wsiz.rzeszow.pl podając w tytule maila "Konferencja Finansjalizacja 2019".

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 (ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Sponsorzy

            
Patronat honorowy
                     

 
Patronat medialny