Facebook Twitter

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
nowe tendencje i kierunki rozwoju
9-10 czerwca 2017 r.
Rzeszów
Zapisz się na konferencję

Rosnąca rola rynków i instytucji finansowych w gospodarce bywa określana mianem finansjalizacji. Oznacza ona proces, w którym rynki finansowe determinują zachowania wszystkich podmiotów, w tym instytucji finansowych, przedsiębiorstw, inwestorów indywidualnych
oraz  gospodarstw domowych. Rynki finansowe oddziałują na liczne kategorie społeczno-ekonomiczne i kształtują wiele obszarów życia, budząc przy tym pytania o społeczną odpowiedzialność biznesu. 
Mając na uwadze istotność tej problematyki Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego podjęły wspólną decyzję o organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie. Jest to jedna z pierwszych konferencji w Polsce poświęconych tej tematyce.

 

Partner merytoryczny

Naszym zamiarem jest integracja rozmaitych punktów widzenia i środowisk naukowych, zajmujących się tą problematyką. Zależy nam na stworzeniu pola do dyskusji interdyscyplinarnej, dlatego też konferencja skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych, jak i humanistycznych. Celem konferencji jest integracja różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji. W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele głównych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką finansjalizacji oraz wielu znamienitych polskich uczonych pochodzących z różnych ośrodków naukowych w kraju, a także osoby reprezentujące najważniejsze instytucje nadzorujące rynek finansowy w Polsce i przedstawiciele świata biznesu.

Problemy badawcze konferencji:

Mechanizmy wpływu finansjalizacji na gospodarkę i społeczeństwo

(w szczególności: regulacje prawne a sfera realna, stabilność sektora finansowego, bezpieczeństwo usług finansowych, dostęp do usług finansowych, zależności pomiędzy finansami a sferą realną, inkluzja finansowa, wykluczenie finansowe)

Zmiana paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego

(w szczególności: wykluczenie społeczne i ubóstwo, ekskluzja społeczna, kapitał społeczny i zaufanie społeczne, ekonomia szczęścia)

Gospodarstwa domowe i jednostka w świecie finansjalizacji

(w szczególności: kompetencje i świadomość finansowa, odpowiedzialne decyzje finansowe, finanse behawioralne, zarządzanie finansami domowymi, konsumpcja i oszczędzanie)

Nadzór i regulacje nad rynkiem finansowym

(w szczególności: kryzysy finansowe, stabilność sektora finansowego, ład korporacyjny i etyka bankowa, bańki spekulacyjne, zarządzanie ryzykiem bankowym, parabanki)

Zrównoważone finanse

(w szczególności: edukacja finansowa, społeczne innowacje bankowe, społeczna odpowiedzialność sektora finansowego)

Zróżnicowanie regionalne

(w szczególności: nierówności społeczne, nierówności regionalne, zróżnicowanie dochodowe)
Język konferencji:
Sponsorzy

            

 

  
Patronat honorowy

            

 

  
Patronat medialny